ΑΓΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

Παραγωγή Εμπορία αεριούχων ποτών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2017

Ισολογισμός 2018

Ισολογισμός 2019

Ισολογισμός 2020

Ισολογισμός 2021