ΑΓΝΗ Α.Β.Ε.Ε.

Παραγωγή Εμπορία αεριούχων ποτών

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

 

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός 2014